Privacyverklaring

Anne van Strien is een eenmanszaak als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64692760, met BTW-id nr: NL001889198B33, gevestigd te Eindhoven, met e-mailadres anne@annevanstrien.nl.

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Anne van Strien persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Anne van Strien respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. 
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Anne van Strien. Wees je er dus van bewust dat Anne van Strien niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Anne van Strien.

Persoonsgegevens die Anne van Strien verzamelt:

Persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, in (digitale) correspondentie, bij aanvraag nieuwsbrief, bij aanvraag diensten, bij aanvraag telefoongesprek), zoals jouw voor- en achternaam; jouw adresgegevens; jouw telefoonnummer; jouw e-mailadres; klantnummer; bestelgegevens en gegevens door jouw activiteiten op de website; jouw IP-adres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Anne van Strien persoonsgegevens verwerkt:

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Anne van Strien en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het aanvragen van de nieuwsbrief of andere diensten) aan Anne van Strien verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

1. Voor het afhandelen van jouw betaling;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of dienst

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang

5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

7. Anne van Strien verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving

Op basis van een wettelijke plicht

Hoelang jouw gegevens bewaart worden:

Anne van Strien bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

-       gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;

-       in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.

-       Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Persoonsgegevens, Termijn en Reden

  1. Jouw bedrijfsnaam en KvK-nummer (indien je als bedrijf een dienst afneemt), 7 jaar (Belastingwetgeving), voor het afhandelen van jouw betaling
  2. Jouw voor- en achternaam, 1 jaar na afronding van de overeenkomst, zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
  3. Jouw adresgegevens, 1 jaar na afronding van de overeenkomst, zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
  4. Jouw telefoonnummer, 1 jaar na afronding van de overeenkomst, zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
  5. Jouw e-mailadres, zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief, zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
  6. Jouw IP-adres, 30 dagen na websitebezoek, Anne van Strien analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
  7. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, 1 jaar na afronding van de overeenkomst, zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
  8. Gegevens over jouw activiteiten op de website, 30 dagen na websitebezoek, Anne van Strien analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Gegevens delen met derden

Anne van Strien verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Met de volgende derden deelt Anne van Strien gegevens:

Derde, Categorie, Doel delen, Welke gegevens:

Administratiedienst, verwerker, om de BTW-aangifte te doen, inkoop- en verkoopfacturen

Facturatiesysteem, verwerker, om facturen en offertes te kunnen opmaken, (Bedrijfs)gegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen

Email- en websiteprovider, verwerke, voor de website en e-mails, gegevens benodigd voor het versturen van nieuwsbrief en/of diensten indien aangevraagd

Bank, verwerkingsverantwoordeljke, om betalingen voor mij te genereren, bankrekeningnummer, naam

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Anne van Strien in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar anne@annevanstrien.nl. Anne van Strien zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Anne van Strien en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Indienen klacht

Anne van Strien wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Anne van Strien niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Anne van Strien wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Anne van Strien gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Anne van Strien maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van Anne van Strien. Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Afbeeldingen en aangeboden diensten

U kunt geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen die bij een aangeboden dienst op de website van Anne van Strien worden geleverd.

Toepasselijk recht

Op deze Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Anne van Strien, anne@annevanstrien.nl.